Privacyverklaring

Het Klantenbedrijf BV, gevestigd op Pieter Zeemanweg 116 te Dordrecht, is verantwoordelijk voor deze website en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin kun je lezen welke gegevens het Klantenbedrijf kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

 

Hoe komen wij aan je gegevens?

Het Klantenbedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als je gebruik maakt van de Klantenbedrijf-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter, zoals:

 • navigatie door de website
 • wij maken gebruik van Google Analytics
 • het aanklikken van ons e-mail adres, waardoor we jouw persoonlijke vraag/vragen ontvangen (wij maken geen gebruik van contactformulieren).

 

Wat doen we met je gegevens?

Wij bewaren en verwerken je gegevens met de volgende doelen:

 • het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt
 • het afwikkelen van betalingen
 • het opbouwen van een contacthistorie

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Het Klantenbedrijf streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt het Klantenbedrijf jouw gegevens?

Het Klantenbedrijf gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om, verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Klantenbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzicht in je gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Klantenbedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@hetklantenbedrijf.nl.

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe AVG wetgeving voldoen. Zo hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

 

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

 • bedrijfsnaam
  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • domeinnaam

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

 

Om jullie medewerkers (deelnemers, participanten, cursisten) te kunnen uitnodigen voor o.a. de ingeplande trainingen, workshops en/of coaching slaan we de volgende informatie op:

 • voornaam
  • achternaam
 • e-mailadres

Bewaartermijn

Het Klantenbedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 36 maanden voor alle contactgegevens. Reden hiervoor is dat onze opdrachtgevers meerdere diensten verlangen en dus opnieuw met het Klantenbedrijf in contact komen. Het is hierbij handig om bepaalde gegevens binnen ons systeem te houden om makkelijker de nieuwe dienst te kunnen leveren.

 

Wijzigingen Privacy statement

Het Klantenbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

Het Klantenbedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens

Het Klantenbedrijf

Pieter Zeemanweg 116

3316 GZ Dordrecht


T: 078 - 655 02 99

E: welkom@hetklantenbedrijf.nl