Algemene voorwaarden het Klantenbedrijf

 

1             Definitie

1.1          In deze algemene voorwaarden geldt als opdrachtnemer het Klantenbedrijf en als opdrachtgever (hierna ook: cliënt) de wederpartij van het Klantenbedrijf. Tenzij door opdrachtgever expliciet anders  aangegeven gaat het Klantenbedrijf ervan uit dat haar contactpersoon bij opdrachtgever gemachtigd is opdrachtgever te vertegenwoordigen.

 

1.2          In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van het Klantenbedrijf onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team) coaching en advies. Tevens wordt hieronder begrepen het leveren van producten (zoals trainingsmaterialen en overige literatuur) als onderdeel hiervan.

 

2             Toepassing

2.1          Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst, aanbieding, offerte van het Klantenbedrijf ten behoeve van haar cliënt en elke overeenkomst tussen het Klantenbedrijf en haar cliënt voor zover van deze voorwaarden niet door het Klantenbedrijf en de cliënt schriftelijk is afgeweken.

2.2          Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Klantenbedrijf, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken, tenzij voor de levering van de diensten van deze derden aparte voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.  Alsdan zijn die aparte voorwaarden van toepassing naast de voorwaarden van het Klantenbedrijf. Bij verschil prevaleert een voorwaarde zoals die met een derde is overeengekomen.

 

3             Offertes, tarieven en kosten en betalingstermijn

3.1          Alle offertes van het Klantenbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

3.2          De door het Klantenbedrijf gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het Klantenbedrijf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na offertedatum is bevestigd. Een door opdrachtgever niet binnen vijf dagen geaccepteerde offerte kan wat datum betreft nog door het Klantenbedrijf worden gewijzigd. 

3.3          Tarieven zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.
Zie hierna artikel 4.

3.4          Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reis uren, reis- en verblijfkosten, de BTW, materialen, werkmappen, literatuur en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend. De BTW over de in rekening te brengen bedragen wordt berekend conform de geldende belastingwetgeving ten tijde van de levering van de diensten en producten.

3.5          Het Klantenbedrijf brengt het honorarium na afronding van de opdracht in rekening. Indien de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan 2 werkweken kan het Klantenbedrijf tussentijdse honoraria factureren. De betalingstermijn bedraagt 2 weken.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Het Klantenbedrijf kan dan door dit enkele feit, zonder aanmaning of ingebrekestelling een rente in rekening brengen van  1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval deze wettelijke rente wordt gehanteerd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien heeft het Klantenbedrijf het recht  om zonder nadere ingebrekestelling de niet of te laat betaalde vordering  uit handen te geven. Alle kosten voor de buitengerechtelijke incasso alsmede kosten voor een eventuele gerechtelijke procedure en daartoe in te schakelen gemachtigde of advocaat zullen voor rekening van de cliënt komen.

 

4             Totstandkoming van de overeenkomst

4.1          Het contract tussen het Klantenbedrijf en de cliënt  komt tot stand door ondertekening door de cliënt van de door het Klantenbedrijf opgestelde bevestiging/overeenkomst.

4.2          De cliënt heeft na ondertekening van de offerte zeven werkdagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.

 

5             Contractdata en termijnen;  uitvoering van de overeenkomst

5.1          De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeen  te komen dagen of dagdelen en eindigt na afloop daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen

5.2          Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de  cliënt het Klantenbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3          Het Klantenbedrijf zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door het Klantenbedrijf geleverde dienst.

Het Klantenbedrijf kan bij het uitvoeren van de opdracht gebruik maken van diensten van derden

5.4          De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Klantenbedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk  zijn of waarvan cliënt  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  de overeenkomst, tijdig aan het Klantenbedrijf worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig  zijn verstrekt, heeft het Klantenbedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

 

6             Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en prijswijziging van de overeenkomst

6.1          Het Klantenbedrijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/ of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de gevallen waarin de wet opschorting of ontbinding toestaat;     

  • indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van het Klantenbedrijf kan worden gevergd dat deze de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.     
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of bij gevallen van overmacht.

Het Klantenbedrijf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.2          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het daarmee nagestreefde doel  resp. voor een behoorlijke uitvoering  daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en dat de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De cliënt aanvaardt deze mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het  Klantenbedrijf een verzoek tot wijziging van de overeenkomst van de zijde van cliënt weigeren, indien dit naar het oordeel van het Klantenbedrijf in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht onwenselijke gevolgen zou kunnen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

6.3          Het Klantenbedrijf is gerechtigd prijzen jaarlijks te verhogen met een inflatiecorrectie die vastgesteld wordt op basis van de Nederlandse CBS indexcijfers met een minimum van drie procent. 

6.4          Indien het Klantenbedrijf met de cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs haar oorzaak vindt in de sub 6.2 voorziene wijziging van de overeenkomst resp. in omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren resp.  een verzwaring opleveren van de taak van Klantenbedrijf en/of in geval van bestaande of nieuwe wet- of regelgeving die aanleiding is voor Klantenbedrijf om een tussentijdse prijsverhoging door te voeren.

 

7             Annuleringsvoorwaarden

7.1          Annuleringsregeling

  • bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot 8 weken vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht.
  • bij annulering vanaf 8 tot 6 weken voor de aanvang van de uitvoering brengt het Klantenbedrijf 25% van de opdrachtsom in rekening
  • bij annulering vanaf 6 tot 4 weken voor de aanvang van de uitvoering brengt het Klantenbedrijf 50% van de opdrachtsom in rekening
  • bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de aanvang van de uitvoering brengt het Klantenbedrijf 75%  van de opdrachtsom in rekening
  • bij annulering vanaf 2 weken voor de aanvang van de uitvoering brengt het Klantenbedrijf 100% van de opdrachtsom in rekening.

7.2          Bij vooruitbetaling door de opdrachtgever van een (deels) betaalde factuur is de termijn voor terugbetaling maximaal dertig dagen.

 

8             Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

8.1          Het Klantenbedrijf is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de cliënt jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt. De cliënt zal zonder toestemming van het Klantenbedrijf aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het Klantenbedrijf, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

8.2          Modellen, technieken, werkmappen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de geleverde diensten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het Klantenbedrijf. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.

 

9.            Aansprakelijkheid

9.1          Het Klantenbedrijf is aansprakelijk voor schade wegens kosten ter vervanging van de met tekortkomingen door Klantenbedrijf uitgevoerde opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor deze schade is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het Klantenbedrijf voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft  of zal ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de cliënt rechten heeft verwerkt.  Aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder bedrijfsschade,  is uitgesloten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van het Klantenbedrijf.

 

10           Toepasselijk recht en geschillen

10.1       Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.